روش تئوری و نظریه پردازی داده بنیاد

گراند تئوری، از مفهوم سازی داده ها و نه جمع آوری داده های عینی حاصل می شود.

به عبارتی، نظریه پردازی بر مبنای ادراک و استنباط از داده های گردآوری شده است.

برای تکوین مفهوم و یا نظریه درباره موضوع پژوهش، رویکرد سازاگرایی یا سازنده گرایی است.

دستیابی به نظریه ای که بر مبنای ان بتوان پرورش رفتارهای کارافرینانه را تبیین نمود، تربیت مطلوب بر اساس اموزه های دینی و یا کاوش ویژگیهای تدریس اثربخش، از جمله مثال هایی است که با روش های کیفی از نوع مفهوم سازی بنیادی قابل انجام است.