2. بررسی نقش استرس شغلی، عواطف مثبت و منفی و حمایت های اجتماعی در هوش فرهنگی معلمان.

3. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، سبک های اسناد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری.

4. بررسی نقش واسطه ای روحیه معلمان در رابطه بین استرس ادراک شده و رضایت شغلی.

5. بررسی رابطه سرزندگی تحصیلی، درگیری تحصیلی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان.