2 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی بر کنترل عواطف و راهبردهای مقابله با استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم.

3 بررسی رابطه انعطاف پذیری کنشی و بلوغ عاطفی با سلامت روان دانش آموزان.

4 پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان متاهل.