2. بررسي اثربخشي رويكرد گشتالت درماني به شيوه مشاوره گروهي بر کنترل عواطف و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان.

3. بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله ای والدین با مشکلات روان شناختی نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای تاب آوری.

4. بررسی رابطه درگیری تحصیلی و باورهای انگیزشی با جهت گیری اهداف در دانش آموزان مقطع دبیرستان.

5. مقایسه منبع کنترل، راهبردهای تنظیم هیجان و بلوغ عواطف در زنان متاهل و مجرد.

6. مقایسه کمال گرایی، کنترل عواطف و جهت گیری زندگی (خوش بینی-بدبینی) در زوجین در آستانه طلاق و زوجین عادی.

7. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مساله بر سبک های شناختی و منبع کنترل مردان متاهل.