2. تاثیر طراحی آموزشی مبتنی بر کنجکاوی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری.

3. مقایسه میزان اثر بخشی مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر درگیری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش اموزان مقطع دبیرستان.

4. بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی) در رابطه بین درگیری تحصیلی و جهت گیری اهداف در دانش آموزان.

5. بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر سازگاری تحصیلی، سبک های یادگیری و مدیریت زمان دانش آموزان.