2 مقایسه ناگویی خلقی، راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره هیجانی در نوجوانان دارای افکار خودکشی گرا و بدون افکار خودکشی گرا.

3 مقایسه سرسختی روان شناختی، سازگاری اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس در در افراد معتاد و عادی.

4 مقایسه عواطف مثبت و منفی، فرسودگی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پر اشتهایی روانی، بی اشتهایی روانی و عادی.

5 بررسی رابطه بین نگرانی تصویر بدنی و ترس از ارزیابی منفی با سلامت روان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.