علیرغم توجه زیاد به صمیمیت زناشویی، تمرکز بیشتر تحقیقات یا بر کارکردهای صمیمیت زناشویی یا جنبه هایی از سازه در رضایت زناشویی متمرکز بوده است. عواملی که بر صمیمیت زوجین تأثیر می گذارند تا حد زیادی نادیده گرفته می شوند. مطالعات موجود عمدتاً از داده‌های پیمایش مقطعی استفاده کرده‌اند. عوامل صمیمیت در فرهنگ های غیر غربی بسیار اندک است. هیچ تحقیق قبلی صمیمیت را از دریچه زوج های صمیمی بررسی نکرده است. از این رو، این مطالعه کیفی تلاشی است برای بررسی عوامل افزایش دهنده صمیمیت زناشویی زوج های ایرانی و معرفی عوامل حساس به فرهنگ. با استفاده از نمونه گیری هدفمند معیارمحور، 14 زن و مرد (یعنی هفت زوج صمیمی) برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند و از روش تحقیق کیفی توافقی برای تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته و یادداشت های روزانه شخصی استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل افزایش صمیمیت زناشویی عبارتند از: (1) خانواده، (2) زمان / طول رابطه زناشویی مشترک، (3) متقابل در ایثار ، قدردانی ، فعالیت مشترک جدید،  والدین، شبکه های اجتماعی مشترک و  مذهب. این پژوهش بر اهمیت دو عامل جدید ایثار و شکرگزاری در فرهنگ جمع گرایی ایرانی تاکید می کند. با استفاده از یافته ها، مفاهیم برای توسعه دهندگان برنامه های غنی سازی زناشویی، مشاوران زناشویی و پزشکان مورد بحث قرار می گیرند. و از روش تحقیق کیفی توافقی برای تحلیل داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته و یادداشت های روزانه شخصی استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل افزایش صمیمیت زناشویی عبارتند از: (1) خانواده، (2) زمان / طول رابطه زناشویی مشترک، (3) متقابل در ایثار  قدردانی  فعالیت مشترک جدید، والدین، شبکه های اجتماعی مشترک و مذهب. این پژوهش بر اهمیت دو عامل جدید ایثار و شکرگزاری در فرهنگ جمع گرایی ایرانی تاکید می کند. با استفاده از یافته ها، مفاهیم برای توسعه دهندگان برنامه های غنی سازی زناشویی، مشاوران زناشویی و پزشکان مورد بحث قرار می گیرند. و از روش تحقیق کیفی توافقی برای تحلیل داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته و یادداشت های روزانه شخصی استفاده شد.

نتایج نشان داد که عوامل افزایش صمیمیت زناشویی عبارتند از: (1) خانواده، (2) زمان / طول رابطه زناشویی مشترک، (3) متقابل در ایثار  قدردانی  فعالیت مشترک جدید،  والدین، شبکه های اجتماعی مشترک و  مذهب. این پژوهش بر اهمیت دو عامل جدید ایثار و شکرگزاری در فرهنگ جمع گرایی ایرانی تاکید می کند. با استفاده از یافته ها، مفاهیم برای توسعه دهندگان برنامه های غنی سازی زناشویی، مشاوران زناشویی و پزشکان مورد بحث قرار می گیرند. متقابل در ایثار  قدردانی فعالیت مشترک جدید، پدر و مادر شدن،  شبکه های اجتماعی مشترک، و  مذهب. این پژوهش بر اهمیت دو عامل جدید ایثار و شکرگزاری در فرهنگ جمع گرایی ایرانی تاکید می کند. با استفاده از یافته ها، مفاهیم برای توسعه دهندگان برنامه های غنی سازی زناشویی، مشاوران زناشویی و پزشکان مورد بحث قرار می گیرند. متقابل در ایثار  قدردانی  فعالیت مشترک جدید،  پدر و مادر شدن،  شبکه های اجتماعی مشترک، و  مذهب. این پژوهش بر اهمیت دو عامل جدید ایثار و شکرگزاری در فرهنگ جمع گرایی ایرانی تاکید می کند. با استفاده از یافته ها، مفاهیم برای توسعه دهندگان برنامه های غنی سازی زناشویی، مشاوران زناشویی و پزشکان مورد بحث قرار می گیرند.
1. معرفی
طلاق می تواند یک تجربه عاطفی و آسیب زا باشد که سلامت روانی و اجتماعی زوج ها را تهدید می کند و نگرانی هایی را برای پزشکان، درمانگران زناشویی و دولت ها ایجاد می کند. تعداد زوج هایی که درخواست طلاق داده اند در کشورهای مختلف به سرعت رشد کرده است (وانگ و ژو، 2010 ). روابط را می توان در هر نقطه ای قبل یا بعد از مراسم ازدواج قطع کرد (Kalmijn, 2007 ). در ایران از هر 1000 ازدواج در ایران 153 مورد به طلاق ختم می شود. این عدد به طور پیوسته افزایش یافته است (اخوان، 2014 ) و ایران را به عنوان یکی از کشورهای با نرخ طلاق بالا قرار می دهد (آقاجانیان و تامپسون، 2013 ؛ اخوان، 2014).). علاوه بر طلاق، افزایش چشمگیر تعداد زوج های ناراضی ایرانی نیز یک نگرانی عمده است (آقاجانیان و تامپسون، 2013 ).

علیرغم نقش کلیدی صمیمیت در رضایت از ازدواج، بررسی ادبیات کامل نشان می‌دهد که مطالعات موجود با استفاده از داده‌های پیمایشی مقطعی، عواملی را که بر سطوح صمیمیت در بین زوج‌ها تأثیر می‌گذارند، بررسی کرده‌اند. عوامل صمیمیت در فرهنگ‌های غیرغربی بسیار ناچیز است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی عوامل افزایش دهنده صمیمیت زناشویی زوج‌های ایرانی از منظر زوج‌های صمیمی و معرفی عوامل حساس به فرهنگ است. پژوهش حاضر با پرداختن به این شکاف در پژوهش، به شناخت نظری و روش شناختی صمیمیت زناشویی با بررسی دیدگاه زوج های ایرانی در رابطه با صمیمیت کمک می کند. علاوه بر تقویت پایگاه ادبیات تجربی، یافته های مطالعه حاضر ممکن است برای زوج ها، توسعه دهندگان برنامه های غنی سازی زناشویی، مشاوران زناشویی،

بررسی ادبیات
صمیمیت دلیل اصلی ازدواج افراد است (شفر و اولسون، 1981 ). صمیمیت همچنین یک عامل استرس زا است (Narciso & Ribeiro, 2009 ) و نقش اساسی در عملکرد زناشویی، تعهد، ثبات، و رفاه روانی و فیزیکی دارد (لنگدریج و همکاران، 2018 ؛ پاتریک و همکاران، 2007 ). با توجه به نقش حیاتی صمیمیت زناشویی در رضایت زناشویی، فقدان صمیمیت در ازدواج می تواند عامل اصلی طلاق باشد (واینبرگر و همکاران، 2008 ) و اعتماد متقابل و روابط عاشقانه را از بین ببرد (پاتریک و بکن باخ، 2009 ) و در نتیجه منجر به اختلال عاطفی / پریشانی، انزوا، ناسازگاری زناشویی و نارضایتی می شود (Narciso & Ribeiro، 2009). آگاهی از عوامل مؤثر بر صمیمیت زوجین برای توسعه صمیمیت قبل از ازدواج و برنامه های زناشویی درمانی موفق اساسی است و تأثیر آنها بر روابط زناشویی را تسهیل می کند.

مطالعات قبلی در مورد صمیمیت از دیدگاه روانشناختی صمیمیت را به عنوان یک ویژگی فردی یا رابطه ای مفهوم سازی کرده اند. دانشمندان علوم اجتماعی بعداً جنبه‌های بین فردی و فرآیندمحور صمیمیت را برجسته کردند (لومانوفسکا و گیتون، 2016 ). شفر و اولسون ( 1981 ) با تمرکز بر جنبه های رابطه ای و تعاملی فرآیند صمیمیت، بر جنبه های چند بعدی صمیمیت تأکید می کنند. آنها روابط صمیمانه را به عنوان روابطی در نظر می گیرند که "در آن یک فرد تجربیات صمیمانه خود را در چندین زمینه به اشتراک می گذارد، و این انتظار وجود دارد که این تجربیات و رابطه در طول زمان ادامه یابد."(ص 50). علیرغم تفاوت‌های موجود در میان تعاریف، اکثر آنها شامل خودافشایی، اعتبار شخصی، اعتماد، نزدیکی، محبت و ابراز محبت می‌شوند (فریرا و همکاران، 2013 ). مطالعه حاضر صمیمیت را به عنوان یک فرآیند پویا که بین زوج‌ها اتفاق می‌افتد، مفهوم‌سازی می‌کند، زیرا آنها درگیر احساس متقابل افشای درون خود، مورد اعتماد، اعتبار و بسته بودن عاطفی هستند. نظریه سیستم های خانواده بر تعامل متقابل تاکید می کند و معتقد است که نحوه تفکر، تعامل و رفتار افراد تحت تأثیر پویایی سیستم خانواده (یعنی تعاملات، نقش ها و فرهنگ) است و افراد متقابلاً بر سیستم تأثیر می گذارند زیرا آنها بخش جدایی ناپذیر چنین سیستمی هستند. سیستم (شادلر، 2016). هنگامی که سیستم با هر انتقالی مانند والدین مواجه می شود، باید خود را دوباره تنظیم کند، قوانین خود را در پاسخ به شرایط جدید اصلاح کند، و مرزهای موجود مربوط به نزدیکی را بازنگری کند (PA Cowan & Cowan، 2012 ).

این مرزها باید در زمینه فرهنگی ازدواج تفسیر شود. میزان نفوذپذیری مرزها در برابر تغییرات فرهنگی همراه با خود انعکاسی میزان گشودگی هر خانواده را در برابر تغییرات نشان می دهد. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که هر یک از اعضای خانواده رفتار خود را بازتاب دهند یا آن را اصلاح کنند (Whitchurch & Constantine, 1993 ). اگرچه نظریه سیستم های خانواده به طور خاص به عوامل موثر بر صمیمیت زوج ها نمی پردازد، اما می توان از این نظریه برای درک بهتر عوامل استفاده کرد. از این نظریه برای توضیح روابط صمیمانه بین زوجین استفاده شده است (پالیت، 2013).). در بکارگیری نظریه در مطالعه حاضر، ظرفیت صمیمیت بسیار به بافت خانواده مبدا زوجین بستگی دارد که در آن ارزش ها، رفتارها، نگرش های هدایت کننده صمیمیت فعلی آنها شکل گرفته است. مطالعات تجربی نشان داده‌اند که خانواده چارچوب شناختی فرد را در رابطه با روابط زناشویی و مهارت‌های بین فردی و رفتار عاشقانه شکل می‌دهد (واندلور و همکاران، 2009 ) و بر کیفیت زناشویی و جنبه‌های مختلف صمیمیت تأثیر می‌گذارد (Danndurand & Lafontaine, 2013 ). علاوه بر این، تأثیر خانواده بر صمیمیت زناشویی در فرهنگ‌های جمع‌گرایانه بیشتر است (Bejanyan et al., 2015 ).

در یک خانواده، کودکان مشاهده می کنند که چگونه می توانند روابط متقابل، با هم بودن را در یک رابطه رزمی حفظ کنند. عمل متقابل برای تعادل سیستم بسیار مهم است (Whitchurch & Constantine, 1993 ). فعالیت های مشترک یا احساسات مشترک می تواند صمیمیت را با تأثیرگذاری بر روابط متقابل تقویت کند (مکی، دیمر و اوبراین، 2000 ). انتظار می رود که زنان، به ویژه در فرهنگ ایرانی، وظایف مربوط به کودک را بر عهده بگیرند (براون و همکاران، 2017 ) و کارهای خانه. زنان اغلب از ناامیدی ناشی از حجم کاری خود شکایت دارند. ناامیدی با کیفیت زناشویی ارتباط منفی دارد (فریسکو و ویلیامز، 2003 )، به ویژه صمیمیت (فریرا و همکاران، 2013 ).

نظریه سیستم های خانواده نیاز به تعادل بین با هم بودن و فردیت را برجسته می کند (براون، 1999 ). مطالعات موجود نشان می‌دهد که اشتراک‌گذاری زمان با هم برای شکل‌دهی صمیمیت بین زوج‌ها و تسهیل احساس صمیمیت با همسرانشان ضروری است (Laser-Maira & Nicotera, 2019 ) و همچنین اشتراک‌گذاری زمان با هم به کاهش استرس زوج‌ها کمک می‌کند (Milek et al., 2015 ) و ارتباط بین آنها را تسهیل می کند (یلیگ، 2011 ).

دین به عنوان بخشی جداگانه از فرهنگ با ارائه دستورالعملی برای زندگی بر کیفیت زناشویی تأثیر می گذارد (Hünler & Gençöz, 2005 ). شباهت ها در جهت گیری مذهبی و زمینه به زوج ها کمک می کند تا در مورد اختلافات خود بحث کنند و در نتیجه تعارض زناشویی را کاهش دهند (هلر و وود، 1998 ). زوج هایی که تعهد مذهبی دارند، روابط بهتری با همسر خود دارند (عباس و همکاران، 2019 )، خطر ازدواج پر استرس کمتری دارند و اغلب از ازدواج خود رضایت بیشتری دارند (اولسون و همکاران، 2015 ). انجام فعالیت های مذهبی با همسر می تواند احساس نزدیکی و صمیمیت را افزایش دهد (مولینز، 2016 ). به عنوان مثال، یگانه و شیخ محمودی ( 1392).) پایبندی به اعتقاد دینی بر ثبات روابط زناشویی تأثیر می گذارد. زوج‌هایی با پیشینه‌های مذهبی متنوع ممکن است در درک و مذاکره با نابرابری‌ها با مشکلاتی مواجه شوند که می‌تواند صمیمیت زناشویی را از بین ببرد یا افزایش دهد. در جوامع اسلامی ازدواج با دین گره خورده است زیرا مراسمی است که در آن در پیشگاه خداوند عهد می‌بندند که به یکدیگر متعهد باشند و زندگی مشترک خود را بگذرانند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به نظر نمی رسد روان درمانی غربی (که مبتنی بر فردگرایی است) برای زنان اسلامی مفید باشد (Carter & Rashidi, 2003 ).

مطالعات نشان می دهد که طول مدت ازدواج بر ایجاد صمیمیت بین زوجین تأثیر می گذارد. رابطه عاشقانه، عشق، محبت در طول زمان ایجاد می شود (Hinchliff & Gott, 2004 ). در مقایسه با زوج‌های تازه ازدواج کرده، زوج‌هایی که برای مدت طولانی‌تری ازدواج کرده‌اند، می‌توانند صمیمیت را در روابط خود با دنبال کردن علایق شخصی که می‌توان بعداً به اشتراک گذاشت، افزایش داد (فریرا و همکاران، 2013 ). گزارش شده است که طول ازدواج باعث بهبود جنبه های مختلف صمیمیت می شود (پالیت، 2013 ). ایده های مشترک و پشتیبانی در طول زمان در معرض تغییر هستند (پالیت، 2013 ). در یک مطالعه کمی اخیر که توسط کاردان-سورکی و همکاران انجام شد. ( 2018بر روی 118 زوج ایرانی دریافته اند که مدت زمان ازدواج نیز پیش بینی کننده صمیمیت زناشویی برای زنان است. محدودیت های زمانی ناشی از یک برنامه کاری شلوغ ممکن است باعث کاهش صمیمیت زناشویی شود (فریرا و همکاران، 2013 ). تعدادی از محققین ادعا کرده اند که بچه دار شدن زمان صرف شده توسط یک زوج را با هم محدود می کند (بارنت-ورزات و همکاران، 2011 ). در نتیجه، فقدان زمان مشترک ممکن است رابطه عاشقانه را از بین ببرد (وارد، 1998 )، باعث ایجاد تعارض بین زوجین شود (گلدبرگ و همکاران، 2008 )، و سطح صمیمیت را مختل کند (نیستروم و اورلینگ، 2004 ). برخی از محققان معتقدند افرادی که زمان زیادی را با همسر خود می گذرانند نیز ممکن است دچار خستگی شوند (آرون و همکاران، 2000 ).). با این حال، این نتایج قطعی نبوده است. استدلال هایی وجود دارد مبنی بر اینکه صمیمیت ارتباط قوی با مدت زمانی که زوج ها با هم می گذرانند ندارد (جیانگ و هنکوک، 2013 ). خود انعکاس در نظریه سیستم های خانواده چگونگی پذیرش خانواده را توضیح می دهد. چنین مفهومی به درک این که چگونه یک خانواده با شکستن روال‌های معمول به دردسر می‌پردازد کمک می‌کند. مطالعات تجربی نشان می دهد که شکستن روال مهم ترین عاملی است که به غنی سازی صمیمیت زناشویی کمک می کند (فریرا و همکاران، 2013 ). برخی از مطالعات نشان می دهد که چنین تغییری با به اشتراک گذاشتن تجربیات جدید تسهیل می شود (آرون و همکاران، 2000 ). اشتراک گذاری فعالیت ها و اوقات فراغت پایه و اساس یک رابطه صمیمانه است (کبری و همکاران، 2018)). گذراندن اوقات فراغت با هم ممکن است به حل و فصل اختلافات زناشویی کمک کند (به عنوان مثال، Claxton & Perry-Jenkins، 2008 ). به طور مشابه، شبکه اجتماعی با دیگران این فرصت را برای زوج‌ها فراهم می‌کند تا با مشاهده تعاملات در جامعه، تجارب دیگران را تجدید کرده و در مورد آنها تأمل کنند و درکی جامع از شرکای خود به دست آورند و در نتیجه احساس با هم بودن و احساس پذیرش را افزایش دهند (پالیت، 2013 ). هنگامی که اعضای شبکه دوستی آنها از رابطه حمایت می کنند، احتمالاً افراد ابراز عشق می کنند و تعهد خود را به شریک زندگی خود نشان می دهند (سینکلیر و همکاران، 2015 ). ادبیات معاصر همچنین نشان می‌دهد که تأثیر شبکه‌سازی با دوستان در بین زنان بارزتر است (فریرا و همکاران، 2013 ).) و زوج های بلندمدت (قلمی، صفاری نیا و شقاقی، 1392 ). فریرا و همکاران ( 2013 ) دریافتند که داشتن دوستان مشترک و مجزا صمیمیت زوج ها را افزایش می دهد. به طور خلاصه، ادبیات نشان می دهد که هیچ عامل واحدی منحصراً بر صمیمیت زناشویی تأثیر نمی گذارد. عوامل متعددی نقش مشترکی در ترویج یا مهار صمیمیت زوجین در هر نقطه از یک رابطه دارند. این ممکن است یافته های متناقض در مورد عوامل افزایش صمیمیت زناشویی را توضیح دهد.


پیشینه داخلی و خارجی جدید سال جاری:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
11 صفحه


کد فایل : 21114


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی