اینترنت 1

جدول 1ـ2ـ تعداد و درصد کاربران اینترنت به تفکیک قاره ای (30 ژانویه 2012) 3

اینترنت در ایران 4 اینترنت به مثابه یک رسانه 5

ویژگی های رسانۀ اینترنت 7

تعاملی بودن یا دوسویه گی: 8

از جاکندگی 9

ظرفیت نامحدود 10

انعطاف پذیری بالا 11

امكان شخصی سازی 11

پیشینۀ پژوهش 11

پژوهش های داخلی 12

« اینترنت و ارزش ها: بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و گرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی (با تاكید بر آزادی بیان و مشاركت در حكومت)» 13

«بررسی رابطۀ میزان و نحوۀ استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان» 14

«مطالعۀ رابطۀ استفاده از اینترنت با ابعاد هویت دانشجویان» 15

«تأثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی» 16

« بررسی ویژگی های جامعه شناختی نمونه نوعی محصل علوم دینی در حوزه علمیه قم (طلاب سطح)» 17

«پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان» 18

«اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی در ایران» 18

«بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان کاربران کافی نت های تهران» 20

«بررسی ارتباط بین نگرش های فرهنگی و خلاقیت کارکنان در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» 20

پژوهش های خارجی 21

« شکاف رقمی، تعهد مدنی، فقر اطلاعات و اینترنت در سراسر جهان» 21

مرور نظری 22

منابع 23موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 33 صفحه
کد فایل 14 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...