5

احساس عدالت سیاسی 7

شاخصهای عدالت سیاسی 7

امکان مشارکت سیاسی برابر 8

مشروعیت نظام و حاکمان آن 9

احساس عدالت اجتماعی 10

چارچوب عدالت اجتماعی 12

تعاریف نظری و عملیاتی احساس رضایتمندی/ نارضایتی 15

فهرست منابع 18

منابع فارسی 18

منابع لاتین 25


احساس دارای معانی بسیاری است که هم احساس جسمانی را دربرمی گیرد و هم شهود در اندیشه و مقولاتی چون حساسیت، عواطف پایا و ملایم، درک لذایذ و آلام، نوعی وجدان اخلاقی، عقیده و یا اعتقادی نامشخص را می رساند.

بنا به گفته ی بورلود: «احساس، آگاهی بی واسطه و ضمنی است از محتوای ذهنی موجود در ما، بدون آن که همواره صورتی اندیشیده داشته باشد، به صورت واکنش های عاطفی، اعمالی در شرف بروز و یا مقاصد و جهاتی در اندیشه، تجلی می کند».

در واقع شمار بسیاری از احساسات، گرایش های عاطفی یا مجموعه هایی از گرایش های عاطفی هستند که بر روی دیگران، به عنوان فرد و یا به عنوان گروه-هایی چند منعکس و تثبیت می شوند و از این میان، تصورات، روابط اجتماعی و شیوه های رفتار و کردار در حیات اجتماعی پدید می آیند (بیرو، 1380: 133).

عدالت از جمله مفاهیمی است که دارای ریشه ی ماقبل فلسفی است و واژه یونانی دیکایوسونه dikaiosune برای نشان دادن مفهوم آن به کار می رفت.

این واژه معادل دقیقی در زبان انگلیسی ندارد، اما بهترین ترجمه ی انگلیسی برای این واژه Justice است که در زبان فارسی به «عدالت» ترجمه شده است.

دیکایوسونه نشان دهنده ی نوعی از حیات اجتماعی است که نمی توان با استفاده از یک کلمه مضمون آن را به-طور دقیق بیان کرد.

به طور مثال، در آثار هومر نظام جبری بر خدایان و انسان ها حکمفرماست و مدارج اخلاقی و نظم طبیعی کاملاً از هم متمایز نشده است.

مفاهیم آگاتوس agathos، آرته arête و دیکایوسونه در آثار هومر همه از یک خانواده اند و مستلزم نوع خاصی از نظم اجتماعی (اسلامی، 1387: 7).

هراکلیتوس می گفت: «خورشید نمی تواند از حد خود فراتر رود، در غیر این صورت ارینوس، مستخدمه-های عدالت {دیکایوسونه} او را گیر می اندازند».

این دیدگاه درباره ی نظم، همراه با تغییر جامعه ی یونانی تغییر می کند، بطوری که میان هومر و نویسندگان پنج قرن بعد از او تفاوت زیادی در اسطوره های یونانی درباره ی نظم عالم هستی وجود دارد. در رویکرد ذهنی گرای مدرن، انسان دارای حقوق اساسی است.

آن حقوق مبنای نظریه های عدالت را تشکیل می دهد (اسلامی، 1387: 8).

به طور کلی عدالت موضوعی دیرینه در گفتمان اجتماعی و فلسفی است.

ابعاد متنوعی از عدالت در مسیر تحقیقات تعریف شده اند، همان طور که در فصول قبل اشاره شد؛ عدالت ابعاد بسیاری نظیر عدالت توزیعی (آدامز)، عدالت رویه ای (تایبوت و واکِر )، عدالت تعاملی (بایس و موگ ) و عدالت اطلاعاتی را داراست.

در این مقاله عدالت را در سه بُعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در واقع منظور از احساس عدالت آن است که احساس، درک و بینش افراد از مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

در واقع آن چه اهمیت می یابد نه تنها میزان اجرای عدالت توسط نهادهای مختلف بلکه تلقی عمومی و باور کلی افراد است که مورد نظر ما قرار می گیرد.موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 32 صفحه
کد فایل 05 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی