آشنایی با روش های نمونه گیری در پروپوزال روانشناسی

الف) تعیین جمعیت پژوهش:

ب) حجم نمونه:

ج) معرف بودن نمونه

پژوهشگر در این قسمت باید مشخص کند که جامعه آماری مورد نظر وی چیست؟

و دلایل انتخاب جامعه مورد نظر (جامعه هدف)، مشخصات نمونه های پژوهشی و چگونگی روش انتخابی را توضیح دهد.

متداولترین روش های نمونه گیری به دو دسته اصلی: نمونه گیری تصادفی و نمونه گیری غیر تصادفی تقسیم می شود.