نمونه گیری تصادفی منطقه ای و جغرافیایی

الف) نمونه گیری منطقه ای یا نمونه گیری خوشه ای جغرافیایی در این روش چون جامعه از نظر جغرافیایی پراکنده است، افراد نمونه در یک منطقه محلی یا مناطق شهر بزرگ، به عنوان خوشه در نظر گرفته می شوند آنگاه وارد نظام تصادفی می شود.

ب) نمونه گیری خوشهای متناسب با حجم زمانی که خوشه های تشکیل شده از نظر حجم نابرابر باشد، از این روش استفاده می شود.

در نتیجه، احتمال انتخاب هر خوشه بسته به حجم خوشه فرق می کند که براساس اندازه طبقه و به تناسب آن، سهمیه اختصاص می یابد .