چه زمانی از روش تحقیق کیفی استفاده می کنیم؟

الف) غیر قابل اندازه گیری و بعضاً غیر کمی اند. مانند تعامل و روابط افراد

ب) در شرایط و موقعیتهای طبیعی بهتر درک می شوند؛

ج) مطالعه فعالیتهای فردی و گروهی مانند مطالعه تغییرات نگرش ها؛

د) مطالعه نقش متخصصان تعلیم و تربیت؛

ه) فعالیت و رفتار گروه ها مانند تیم ها؛

و) مطالعه سازمان های رسمی، مدارس و مؤسسات