روش های برآورد پایایی آزمون

منظور از پایایی، ثبات آزمون در زمان های مختلف است که با روش های مختلفی اندازه گیری می شود:

۱. روش آزمون - باز آزمون یا آزمون مجددا 

۲. روش پایایی همتا و موازی 

۳. روش دو نیمه کردن (روش تصنیف)

۴. روش آلفای کرانباخ 

۵. روش کودر ریچاردسون .

از دیگر انواع پایایی می توان به پایایی ارزیابها و پایایی همسانی درونی اشاره کرد.