اثربخشی آموزشی

تعریف مفهومی: اثربخشی آموزش را، سود آموزشی در اصطلاحی از آمادگی عملیاتی و كامل شدن به آنچه هدف آموزش دستیابی به آن بوده، بدون توجه به كارایی تعریف كرده اند. هم چنین اثربخشی آموزش عبارت است از دانش بهبود یافته و یا منافع محیطی كه در نتیجه سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی به وجود آمده اند، شامل بهبود كیفیت، افزایش ظرفیت، افزایش ایمنی، كاهش ریسك اطمینان یا كاهش حوادث محیطی(منبع : ... ) .

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از اثربخشی آموزش عبارت است از میزان دستیابی دوره های آموزشی به اهداف از پیش تعیین شده برای آن ها، كه به وسیله شاخص های انتقال و كاربرد دانش، نگرش و مهارت های كسب شده در محیط كاری به كمك پرسش نامه محقق ساخته سنجیده می شود.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 23 صفحه
شماره: T66قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: