تعهد زندگی

تعریف مفهومی: تعهد زندگی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی، خوشی و ناخوشی، و تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم بر پایه ی قصد و نیت می باشد (مک کانی، 1999).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز(1996) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان خانواده های معتادان گمنام که در جلسات نارانان شرکت می کنند و زنان خانواده های معمولی که در جلسات نارانان شرکت نمی کنند در شهر بندر خمیر
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 36 صفحه
شماره: T56قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: