تعریف مفهومی و عملیاتی اعتیاد با نمونه پروپوزال آماده

اعتیاد:

الف. تعریف مفهومی: اﻟﮕﻮی ﻏﯿﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺳﻪ (ﯾﺎ چند) ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺤﻤﻞ، ﺗﺮک، ﻣﺼﺮف ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﯿﻞ داﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک، ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداﻣﻪی ﻣﺼﺮف ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎده در ﻃﻮل 12ﻣﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد(هالجین و ویتبورن، 1948؛ ترجمه سید محمدی، 1392).

ب. تعریف عملیاتی: در این پژوهش به منظور تشخیص اعتیاد، بر اساس معیارهای DSM- 5 مصاحبه تشخیصی ساخت یافته توسط پژوهشگر انجام خواهد شد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: آموزش مولفه های هوش هیجانی بر الگوی ارتباطی و خودکنترلی خانواده های مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
شماره: T37


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: