تعریف مفهومی و عملیاتی CBT به شیوه داتیلیو

تعریف مفهومی: این رویکرد بر تبادل تعامل میان زوجین یا اعضای خانواده، با تاکید خاص بر ماهیت روابط متعامل انتظار ها، باورها و اسنادها تمرکز دارد. بنای اصلی رویکرد شناختی-رفتاری، تمرکز بر افکار و ادراک ها و تاثیر آنها روی هیجان و رفتار است (منبع ... ، 2005).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مجموعه فعالیت ها و روش هایی مدنظر است که پژوهشگر براساس CBT به شیوه داتیلیو تحت 8 جلسه 5/1ساعته هفته ای یک جلسه برای دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض به کار برده است. که اهم این روش ها می توان به شناسایی افکار و باورهای غیر واقع بینانه، بازسازی شناختی، حل مساله، پذیرش و مواردی از این قبیل اشاره نمود.

این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد.مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی اثربخشی آموزش cbt به شیوه داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض زنان متاهل
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 23 صفحه
شماره: T06قیمت این فایل به همراه یک فایل کامل پروپوزال: