تعریف مفهومی و عملیاتی سبک های دلبستگی

تعریف مفهومی: دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین فرد و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که فرد در تعامل منظم دایمی با آنها می باشد ایجاد می شود .از نقطه نظر روان شناسی تمایل فرد به برقراری یک رابطه نزدیک با افراد خاص و احساس ایمنی بیشتر در حضور این افراد ،دلبستگی نامیده می شود (منبع ... ، 1383)

تعریف عملیاتی : در پژوهش حاضر محقق نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه سبکهای دلبستگی کولینز و رید دریافت می کند را سبک دلبستگی می نامد که مشتمل بر 18 ماده است.

این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد.مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی رابطه نیمرخ شخصیتی و سبکهای دلبستگی بر کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان دانشجوی متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27 صفحه
شماره: T02قیمت این فایل به همراه یک فایل کامل پروپوزال: