تعریف مفهومی و عملیاتی کنترل عواطف

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از کنترل عواطف نمره ای است که آزمودنی از مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و همکاران (1997) کسب می کند. این مقیاس شامل 42 سوال با چهار زير مقياس فرعي با عناوين خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت است.

این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد.مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری زناشویی، کنترل عواطف و کیفیت زندگی زنان متاهل شاغل در شرکت بیمه بهین حیات استان البرز
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
شماره: T01قیمت این فایل به همراه یک فایل کامل پروپوزال: