نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا (SLT) پیشنهاد می کند که رفتار اجتماعی را با مشاهده و تقلید از رفتار دیگران بیاموزیم.

بندورا متوجه شد که تقویت مستقیم به تنهایی نمی تواند همه انواع یادگیری را توضیح دهد، بنابراین یک عنصر اجتماعی را به نظریه خود اضافه کرد و استدلال کرد که افراد با مشاهده دیگران یاد می گیرند (نبوی، 1391).

نظریه او به عنوان پل بین نظریه های یادگیری رفتارگرا و شناختی در نظر گرفته می شود که توجه، حافظه و فرآیندهای انگیزشی را در بر می گیرد (مورو و جفری، 2008).

SLT بیان می کند که در پاسخ به مشاهده، تقلید و مدل سازی، یادگیری می تواند حتی بدون تغییر رفتار رخ دهد (بندورا، 1965).

این مقاله نظریه یادگیری اجتماعی بندورا را معرفی می‌کند و مفاهیم کلیدی، مثال‌های واقعی و برخی آزمایش‌های جذاب را بررسی می‌کند.

قبل از ادامه، فکر کردیم که ممکن است بخواهید سه تمرین روانشناسی مثبت ما را به صورت رایگان دانلود کنید . این تمرین‌های مبتنی بر علم، جنبه‌های اساسی روان‌شناسی مثبت، از جمله نقاط قوت، ارزش‌ها و شفقت به خود را بررسی می‌کنند و ابزارهایی را برای افزایش رفاه مشتریان، دانش‌آموزان یا کارمندان در اختیار شما قرار می‌دهند.
1
این پژوهش شامل:
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا چیست؟
مراحل نظریه: نمودار
10 مفهوم کلیدی روانشناسی
3 مثال از زندگی واقعی
آزمایش ها و مطالعات جذاب
10 نقطه قوت و ضعف نظریه
منابع از PositivePsychology.com
یک پیام به خانه
منابع

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا چیست؟
آلبرت بندورا کیست؟
آلبرت بندورا، متولد 1925 در آلبرتای کانادا، در حین تحصیل در رشته علوم زیستی در دانشگاه بریتیش کلمبیا به روانشناسی علاقه مند شد (نبوی، 2012).

بندورا که در رشته روانشناسی فارغ التحصیل شد، تحصیلات خود را ادامه داد و در سال 1952 مدرک دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه آیووا دریافت کرد. او در سال 1974 به عنوان رئیس انجمن روان‌شناسی آمریکا انتخاب شد و در سال 2004 جایزه برجسته یک عمر در روان‌شناسی را دریافت کرد (نبوی، 2012).

در دهه 1960، بندورا به خاطر نظریه یادگیری اجتماعی خود (SLT) شناخته شد. رویکرد او تقویت و اهمیت مشاهده، الگوبرداری و تقلید از واکنش‌های عاطفی، نگرش‌ها و رفتارهای دیگران را در یادگیری تشخیص داد (بندورا، 1977a).

در سال 1986، SLT به نظریه شناختی اجتماعی تبدیل شد، و این ایده را در بر گرفت که یادگیری در یک زمینه اجتماعی، "با یک تعامل پویا و متقابل از فرد، محیط، و رفتار" و یک زمینه شناختی که تجربیات گذشته را در نظر می گیرد. مشارکت در رفتار را شکل می دهد (LaMorte، 2019).

بندورا به دلیل ادامه تحقیقات خود در بین دانشگاهیان به عنوان پدر نظریه شناختی شناخته شد (نبوی، 1391).

نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟
یادگیری در مورد تعامل با محیط و ایجاد تغییر دائمی در دانش یا رفتار است که عملکرد انسان را بهبود می بخشد (دریسکول، 1994).

با توجه به SLT بندورا، ما از تعامل با دیگران در یک زمینه اجتماعی یاد می گیریم. ما هنگام مشاهده تجربیات مثبت یا پاداش دهنده رفتار دیگران را مشاهده، جذب و تقلید می کنیم (نبوی، 1391).

بندورا (1977a) با نظریه‌های یادگیری رفتارگرایانه شرطی‌سازی کلاسیک و شرطی‌سازی عامل موافق بود ، اما به طور اساسی موارد زیر را اضافه کرد:

فرآیندهای میانجی بین محرک و پاسخ صورت می گیرد.
رفتار از طریق مشاهده محیط آموخته می شود.
در نتیجه، عوامل محیطی و شناختی با هم ترکیب می شوند تا بر یادگیری و رفتار انسان تأثیر بگذارند.

SLT بیان می کند که ما رفتارها را از طریق ترکیبی از تقویت و تقلید به دست می آوریم ، جایی که "تقلید بازتولید یادگیری از طریق مشاهده است" (گروس، 2020، ص 489).

مراحل نظریه: نمودار
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا یک چارچوب مفید برای درک چگونگی یادگیری یک فرد از طریق مشاهده و مدل سازی ارائه می دهد (Horsburgh & Ippolito, 2018).

فرآیندهای شناختی مرکزی هستند، زیرا یادگیرندگان باید آنچه را که می بینند برای بازتولید رفتار درک کرده و درونی کنند. پردازش روانشناختی برای تطبیق شناخت و رفتار بین مشاهده و عملکرد مورد نیاز است (Horsburgh & Ippolito, 2018).

نمودار زیر سه موضوع زیربنایی به هم پیوسته SLT را نشان می دهد: عوامل محیطی، شخصی و رفتاری (اصلاح شده از Bandura، 1977b).

نظریه یادگیری اجتماعی

پردازش SLT
SLT پیشنهاد می کند که ما در طول زندگی خود از طریق فرآیندهای زیر از یکدیگر یاد بگیریم (نبوی، 2012):

مشاهده
ما رفتار افراد دیگر را مشاهده کند.
تقلید به
دنبال مشاهده، ما رفتار مشاهده شده را جذب و تقلید می کنیم.
الگوسازی
ما به احتمال زیاد رفتارهایی را که توسط افرادی که شبیه خودمان می‌دانیم الگوبرداری می‌شوند، تقلید می‌کنیم.
در حالی که رفتارگرایان ادعا می کنند یادگیری باید منجر به تغییر رفتار دائمی شود، نظریه پردازان یادگیری اجتماعی اهمیت شناخت را نشان دادند و تشخیص دادند که یادگیری می تواند در غیاب رفتار رخ دهد (بندورا، 1965).


رفتارهای آموخته شده از طریق مدل سازی
بندورا پیشنهاد کرد که مدل سازی یا یادگیری از چهار فرآیند یا شرایط میانجی تشکیل شده است که باید برآورده شوند (هورزبورگ و ایپولیتو، 2018؛ نبوی، 2012):

توجه
ما باید به مدل توجه کنیم. توجه ما زمانی افزایش می‌یابد که رفتار برجسته‌تر، متفاوت‌تر یا معتبرتر باشد و زمانی که مدل شبیه‌تر به خودمان باشد.
حفظ
ما باید بتوانیم رفتار مشاهده شده را به خاطر بسپاریم. این را می توان از طریق تمرین افزایش داد .
بازتولید
ما باید بتوانیم رفتاری را که مشاهده کردیم، تکرار کنیم. توجه داشته باشید که یک مبتدی ممکن است از نظر توسعه آماده بازتولید عمل نباشد.
انگیزه
ما باید برای نشان دادن آنچه آموخته ایم انگیزه داشته باشیم. این می تواند هم تحت تأثیر تقویت و هم مجازات قرار گیرد .
نمودار زیر مراحل مربوط به فرآیند مدل سازی را نشان می دهد (اصلاح شده از نبوی، 2012):فرآیند مدلسازی SLT
در مطالعه‌ای در سال 2018 با استفاده از SLT برای کشف یادگیری از الگوهای نقش، دانش‌آموزان فرآیندهای بالا را تأیید کردند و توضیح دادند که چگونه «به‌طور انتخابی و آگاهانه توجه می‌کنند، از استراتژی‌های حفظ کردن استفاده می‌کنند، رفتار مشاهده‌شده را بازتولید می‌کنند و انگیزه برای تقلید دارند» (هورزبورگ و ایپولیتو، 2018). ، ص 1).


10 مفهوم کلیدی روانشناسی
مفاهیم اساسی SLT
در حالی که چندین مفهوم برای درک ما از SLT حیاتی است، موارد زیر اساسی هستند (نبوی، 2012؛ مقدمه، 2020):

مردم از طریق مشاهده یاد می گیرند.
تقویت و تنبیه تأثیر غیر مستقیم بر رفتار و یادگیری دارد.
عوامل شناختی به اکتسابی بودن یک رفتار کمک می کنند.
یادگیری مستلزم الگوسازی است، اما نیازی به تغییر رفتار ندارد.
 

تقویت و تنبیه
هم تقویت و هم تنبیه عوامل اساسی در انگیزه مشاهده گر برای تکرار رفتاری هستند که دیده اند (نبوی، 1391):

هر دو عامل به طور غیر مستقیم بر یادگیری تأثیر می گذارند (اما تنها علت نیستند).
هر دو عامل بر درجه ای که مشاهده کننده رفتار آموخته شده ای از خود نشان می دهد تأثیر می گذارد.
انتظار تقویت بر فرآیندهای شناختی مانند توجه و یادگیری تأثیر می گذارد.
 

الگوسازی و الگوسازی
SLT نشان می دهد که انسان ها رفتارهای مشاهده شده در افراد دیگر را یاد می گیرند و تقلید می کنند. افراد مشاهده شده مدل نامیده می شوند و فرآیند یادگیری به عنوان مدل سازی توصیف می شود .

بندورا سه نوع مدل اساسی را که در یادگیری مشاهده ای دخیل هستند شناسایی کرد (نبوی، 2012):

مدل زنده
یک فرد مشاهده می شود که رفتار خود را انجام می دهد یا نشان می دهد.
مدل آموزش کلامی
رفتار توضیح داده یا توصیف می شود.
مدل نمادین
یک شخصیت واقعی یا تخیلی رفتار خود را به صورت آنلاین، در تلویزیون، در یک کتاب و غیره نشان می دهد.
استادی که در یک دوره آموزشی شرکت می‌کند و از آن لذت می‌برد، ممکن است تکنیک و سبک مربی را برای بهبود روش‌های تدریس و مشارکت دانش‌آموزان تقلید کرده و الگوبرداری کند. مدل‌سازی مشابه زمانی اتفاق می‌افتد که کودکان خواندن والدین را تماشا می‌کنند، دانش‌آموزان می‌بینند که مسائل ریاضی حل شده است، و تماشاگران شاهد یک عمل شجاعانه هستند (بندورا، 1986، 2006).

3 مثال از زندگی واقعی
سوپرمن
جرم شناسی و پرخاشگری
بر اساس SLT، "رفتارهای پرخاشگرانه از طریق تقویت و تقلید از مدل های پرخاشگرانه آموخته می شود " (گروس، 2020، ص 489).

باندورا نشان داد که تمایلات پرخاشگرانه، به ویژه در کودکان، با دیدن اینکه دیگران به خاطر رفتار پرخاشگرانه آنها پاداش می گیرند یا از آنها سود می برند ، به طرزی جانشین تقویت می شود.

آیا رفتارهای پرخاشگرانه از خشونت در تلویزیون و فیلم آموخته می شود؟ این به درک بینندگان بستگی دارد، از جمله عواملی مانند (گراس، 2020):

آیا تصویرهای خشونت آمیز در محیط های واقع گرایانه هستند؟ خشونت در برنامه های خبری و مستند معمولاً ناراحت کننده تر است.
آیا خشونت موجه است یا پاداش؟
آیا بیننده از نزدیک با شخصیت ها همذات پنداری می کند؟
آیا تصویری گرافیکی و واقعی از درد و رنج قربانی وجود دارد؟
SLT همچنین در درک رفتار مجرمانه و انحرافی ارزشمند است. مروری بر مطالعات موجود نشان داد که SLT می تواند رویدادها را در سطح خرد و کلان با در نظر گرفتن زمینه زمانی و زیست محیطی معنا کند (Akers & Jensen, 2006).


نظریه یادگیری اجتماعی در مددکاری اجتماعی
SLT پیامدهایی برای مددکاری اجتماعی دارد. در واقع، "مدل سازی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه رفتار اجتماعی تلقی می شود" و در خانواده ها، محل کار و آموزش رخ می دهد (دیویس، 2013، ص 74).

این تئوری می تواند به مددکاران اجتماعی کمک کند تا درک بهتری از رفتارهای خاص داشته باشند و چگونه مداخله کنند، چه به عنوان یک الگو عمل کنند و چه برای تشویق دیگران.

مهارت آموزی
یادگیری از الگوهای نقش یک روش یادگیری به طور گسترده پذیرفته شده است، با این حال در آموزش، این اصطلاح مبهم باقی می ماند و به طور متناقض استفاده می شود (Horsburgh & Ippolito, 2018, p. 1).

یک مطالعه در سال 2018 تأثیر الگوبرداری در آموزش و یادگیری در دانشجویان پزشکی را مورد مطالعه قرار داد (Horsburgh & Ippolito, 2018). دانش‌آموزان گزارش دادند که یادگیری از الگوهای نقش «پیچیده و تصادفی» است، و این مطالعه تشخیص داد که فرآیند یادگیری از الگوها چالش‌برانگیز است، اما می‌توان به کمک آن‌ها (Horsburgh & Ippolito, 2018):

حصول اطمینان از نزدیکی و مشاهده مکرر اعمال الگوها و رفتار آنها
ارائه بینش به فرآیندهای فکری پنهان در پشت رفتارهای قابل مشاهده
فرصت بازتولید و تمرین رفتار همراه با تأمل به او داده می شود
 
آزمایش ها و مطالعات جذاب
SLT از طریق چندین مطالعه جذاب و به یاد ماندنی مورد مطالعه قرار گرفته است، از جمله:

آزمایش عروسک بوبو
در سال 1973، بندورا تصمیم گرفت تا نقش الگوسازی در یادگیری و پرخاشگری را درک کند. او برای آزمایش این فرضیه که تقلید نقش بزرگی در رفتار بازی می‌کند، موقعیت‌هایی را ایجاد کرد که در آن کودکان بین سه تا پنج سال، رفتار پرخاشگرانه بزرگسالان را نسبت به یک عروسک پلاستیکی بزرگ، معروف به عروسک «بوبو» مشاهده کردند (دیویس، 2013؛ گراس، 2020). .

وقتی به بچه ها اجازه داده شد خودشان با عروسک بازی کنند، پرخاشگری نشان دادند تا حدی که با صحنه ای که دیده بودند مطابقت داشت.

متعاقباً، هنگامی که محققان اسباب بازی ها را حذف کردند، میزان پرخاشگری را در کودکان ناامید مشاهده کردند. بندورا دریافت که کودکانی که قبلاً شاهد رفتارهای پرخاشگرانه بودند، احتمال بیشتری داشت که خودشان آن را نشان دهند.

با این حال، بندورا تشخیص داد که کسب رفتارهای پرخاشگرانه لزوماً به این معنا نیست که کودک آنچه را که دیده است تقلید می کند (گروس، 2020).


مشخصات این پایان نامه:
عنوان پایان نامه: اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای خودکارآمدی
موارد قابل استفاده از این پایان نامه: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پایان نامه استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری – ملاک ورود و خروج – ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 25 صفحه پروپوزال / 175 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پایان نامه به همراه فایل کامل پروپوزال می باشد. بعد از پرداخت پروپوزال و پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 82