3
شرکت کنندگان در دادرسی در دادگاه های اداری  
بخش 1
مقررات عمومی در مورد شرکت کنندگان در دادرسی  
§ 15.  انواع شرکت کنندگان
 (1) شرکت کنندگان در دادرسی عبارتند از:
 1) طرفین (متقاضی و خوانده).
 2) هر شخص ثالث؛
 3) هر مقام اداری که به دادرسی ملحق شده است.

 (2) یک مقام اداری دولت یا یک مقام محلی به نام دولت یا مقام محلی در رسیدگی شرکت می کند.

 (3) در آیین دادرسی اداری، «مرجع اداری» به مراجع اداری که در بند 1 ماده 8 قانون آیین دادرسی اداری تعریف شده است، تلقی می شود.

§ 16.  متقاضی
 متقاضی شخص یا انجمنی از اشخاص است که در دادگاه اداری اقامه دعوی کرده است. انجمن افراد فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده است به عنوان متقاضی دارای مقام است.

§ 17.  پاسخگو
 (1) پاسخ دهنده دولت جمهوری، نخست وزیر، یک سازمان دولتی، یک مقام محلی، یک شخص حقوقی در حقوق عمومی، یا یک شخص حقوقی یا حقیقی در حقوق خصوصی است که وظیفه عمومی را در خود یا خود انجام می دهد. نام خود او که اقدامات او موضوع دعوی است یا متقاضی با چه کسی درگیر است یا با چه کسی به احتمال زیاد متقاضی درگیر دعوا در مورد واقعیتی است که دعوا خواستار احراز آن از دادگاه است.

 (2) در موردی نیز که دعوا مربوط به اقدامات یک مقام رسمی یا یک نهاد همگانی وابسته به آژانس باشد، یک سازمان دولتی خوانده است. اگر متقاضی با اقدامات یک مقام دولتی یا نهاد کالج که به هیچ نهادی وابسته نیست اعتراض کند، پاسخ دهنده همان مقام یا آن نهاد کالج است.

 (3) در مورد دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیم محکمه، مدعی العموم وزارت عدلیه است. در مورد ادعای جبران خسارت ناشی از قانون Riigikogu یا عدم تصویب قانون Riigikogu ، پاسخ دهنده وزارتخانه ای است که قانون در حوزه حکومتی آن قرار دارد.

 (4) قانون ممکن است استثنائاتی را برای بخش های فرعی 1 تا 3 این بخش ارائه دهد.

§ 18.  شناسایی پاسخ دهنده
 (1) خوانده دعوی با توجه به موضوع دعوا توسط دادگاه مشخص می شود. اظهارات شرکت کنندگان در دادرسی در مورد شناسایی خوانده اثر الزام آور برای دادگاه ندارد.

 (2) اگر در جریان رسیدگی، دادگاه تشخیص دهد که خوانده ای وجود دارد که به دادرسی ملحق نشده است یا مدعیانی وجود دارد که به دادرسی ملحق نشده اند، مدعی العموم یا خوانده های اضافی را به دادرسی ملحق می کند. اگر دادگاه در جریان رسیدگی تشخیص دهد که خوانده به اشتباه شناسایی شده است، خوانده صحیح را جایگزین آن خوانده می کند.

 (3) پس از جایگزینی پاسخ دهنده یا ملحق شدن یک پاسخ دهنده دیگر، در صورت درخواست مخاطب جدید، رسیدگی مجدد به موضوع باید شروع شود، مگر در موردی که پاسخ دهنده جدید قبلاً وابسته یا تابع پاسخ دهنده باشد. به روند رسیدگی پیوست.

§ 19.  احزاب متعدد
 (1) چند متقاضی ممکن است دعوای مشترکی اقامه کنند و دعوی ممکن است علیه پاسخ دهندگان مشترک اقامه شود، اگر:
 1) اختلاف مربوط به حقی باشد که این افراد مشترکاً دارند.
 2) چند نفر در عمل یا اقدام اداری یکسان اعتراض کنند.
 3) اعمال یا اقدامات اداری چند خوانده که موضوع دعوی را تشکیل می دهد، از نظر حقوقی مرتبط است، به ویژه اگر یک عمل یا اقدام اداری مبنای دیگری باشد، یا اعمال یا اقداماتی صادر یا انجام شده باشد. در همان مراحل اداری، یا
 4) اقدامات یا اقدامات اداری خوانده که موضوع دعوی را تشکیل می دهد از همین نوع است و بر اساس یک مبنای قانونی و تحت شرایط مشابه صادر یا اتخاذ شده است.

 (2) در رابطه با طرف دیگر، هر متقاضی و پاسخ دهنده به طور مستقل در رسیدگی شرکت می کنند. مگر اینکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد، عمل یک متقاضی یا پاسخ دهنده هیچ گونه عواقب قانونی برای سایر متقاضیان یا پاسخ دهندگان در پی نخواهد داشت.

§ 20.  شخص ثالث
 (1) در صورتی که تصمیم محکمه اداری ممکن است بر حقوق یا تعهدات شخصی که طرف موضوع نیست تأثیر بگذارد، محکمه باید به عنوان شخص ثالث به دادرسی بپیوندد.

 (2) مگر اینکه این قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد، در دادرسی در دادگاه، شخص ثالث از همان حقوق برخوردار است و مشمول وظایفی مشابه طرفین است.

§ 21.  الحاق اشخاص ثالث
 (1) ممکن است شخص ثالثی بر اساس تقاضای متناظر یک شرکت کننده در دادرسی یا به درخواست خود دادگاه در هر مرحله از دادرسی و در هر مصداق قضایی تا زمانی که حکم قطعی شود به دادرسی ملحق شود. شخص ثالث نیز می تواند با درخواست تجدید نظر در مورد تصمیمی که در این موضوع وارد شده است بخواهد به دادرسی ملحق شود. در این صورت موضوع الحاق همراه با پذیرش فرجام خواهی تصمیم گیری می شود. جز در مواردی که دادگاه تصمیم دیگری بگیرد، هر گونه اعمال رویه ای که قبل از الحاق شخص ثالث انجام شده است نسبت به شخص ثالث معتبر است.

 (2) دادگاه می تواند قبل از تصمیم گیری در مورد ادغام شخص ثالث به سایر شرکت کنندگان در دادرسی رسیدگی کند.

 (3) یک شخص یا شخص ثالث می تواند از حکم پیوستن شخص ثالث به دادرسی تجدید نظر کند. قرار صادره توسط دادگاه محل در مورد تجدید نظر قابل تجدیدنظرخواهی بعدی نیست.

 (4) شخصی که می خواهد به دادرسی ملحق شود، یا شخص یا شخص ثالثی که ممکن است به نفع یک شخص ثالث باشد، می تواند به حکمی اعتراض کند که به موجب آن دادگاه از پیوستن شخص ثالث به دادگاه امتناع می ورزد. رسیدگی، و حکم صادر شده توسط دادگاه منطقه در رابطه با تجدید نظر می تواند بیشتر در دیوان عالی کشور تجدید نظر شود.

 (5) اگر معلوم شود که شخص ثالثی بدون دلیل موجه به دادرسی ملحق شده است یا در صورتی که به دلیل تغییر شرایط، آشکار باشد که تصمیمی که در این مورد گرفته می‌شود دیگر نمی‌تواند تأثیری بر آن داشته باشد. حقوق شخص ثالث، دادگاه می تواند به دستور شخص ثالث را از رسیدگی خارج کند. این حکم توسط یک شخص یا شخص ثالث قابل تجدیدنظر است و حکم صادره توسط دادگاه مدار در رابطه با تجدیدنظرخواهی قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.

§ 22.  جلسات کلاس
 (1) در صورتی که در یک موضوع اداری بیش از 50 شخص ثالث وجود داشته باشد، دادگاه می تواند موضوع را به عنوان رسیدگی طبقاتی انجام دهد. در این صورت، تنها کسانی از افراد ذینفع که در مهلت تعیین شده به دنبال پیوستن باشند به دادرسی ملحق می شوند. درخواست مربوطه می تواند ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوطه مطابق با بند 23 این آیین نامه تسلیم شود.

 (2) دادگاه طبق قواعد عادی مربوطه به دادرسی طبقاتی ملحق خواهد شد، همچنین اشخاصی که حقوق آنها در این موضوع به میزان قابل توجهی بالاتر از حقوق دیگران تحت تأثیر قرار گرفته است، به ویژه مخاطبین قانون اداری مورد اعتراض و همچنین اشخاصی که در رسیدگی های اداری که منجر به اختلافی شده است که در امر اداری به آن رسیدگی می شود، مشارکت فعال داشته اند.

 (3) در صورتی که اخطاریه مندرج در جزء 2 ماده 23 این قانون به نحو مقتضی منتشر شده باشد، شخصی که در مهلت مقرر اقدام به شرکت در دادرسی نکرده است، در صورتی که آن شخص به دستور صادر شده در جلسات کلاس اعتراض می کند، تنها در صورتی که دادگاه از قسمت 2 این بند تخطی کرده باشد و شخص در زمان مقرر از روند کلاس مطلع نشده باشد، به عدم پیوستن به دادرسی تکیه کند.

 (4) عدم درخواست برای پیوستن به دادرسی به حق شخص برای اقامه دعوی علیه قانون اداری یا اقدام مورد اعتراض در دادرسی کلاسی لطمه ای وارد نمی کند.

§ 23.  اطلاع از روند کلاس
 (1) دادگاه باید تا حد امکان ابزار مؤثری را برای اطلاع افراد ذینفع از موضوع اداری که باید در دادرسی کلاسی به آنها رسیدگی شود، و از مهلت زمانی برای ارائه درخواست پیوستن به دادرسی و روند مربوطه انتخاب کند. در صورت امکان، دادگاه اخطاریه را شخصاً به اشخاصی که موضوع مربوط به آنهاست و در رابطه با آنها ممکن است فرض شود که ترتیبی اتخاذ خواهند کرد که سایر اشخاص ذیربط در این موضوع وکالت داشته باشند یا به این افراد دیگر از این موضوع اطلاع دهند ارسال می کند. موضوع. در مواردی که این امر به طور غیرمنطقی دشوار نباشد، دادگاه اخطاریه ای کتبی به آدرس هرچه بیشتر افراد ذینفع ارسال می کند، یا چنین اخطاریه را در مجاورت محل سکونت آنها یا در مکان های دیگری که افراد مربوطه مرتباً از آنها بازدید می کنند، نمایش می دهد.

 (2) علاوه بر آنچه در بند (1) این بند مقرر شده است، دادگاه موظف است آگهی را حداقل در دو نوبت به صورت پلکانی حداقل یک هفته در روزنامه‌های تیراژ سراسری و حداقل در دو نوبت به صورت پلکانی در روزنامه منتشر کند. حداقل یک هفته از طریق سازمان پخش ملی. در مورد نحوه و محل انتشار در پرونده تذکر داده می شود.

§ 24.  پیوستن به مقام اداری
 (1) دادگاه اداری می تواند به یک مقام اداری که نظر او را می خواهد به دادرسی ملحق کند:
 1) در صورتی که مرجع نظارت بر خوانده را انجام دهد.
 2) در صورتی که موضوع اختلاف مربوط به وظایف مرجع باشد.
 3) در صورتي كه مرجع در دادرسي اداري كه موجب اختلاف شده است، رأي صادر كرده باشد يا بايد صادر كرده باشد.
 4) در صورت وجود دلایل دیگری که حاکی از آن است که نظر مقام یا اطلاعاتی که مرجع در اختیار دارد احتمالاً حل و فصل موضوع را تسهیل می کند.

 (2) یک مقام اداری که به دادرسی ملحق می شود از کلیه حقوق یک شرکت کننده در دادرسی مندرج در این قانون برخوردار است، به استثنای حقوق و وظایفی که منحصراً برای طرفین و اشخاص ثالث محفوظ است.

بخش 2
شرکت در دادرسی اداری  
§ 25.  اهلیت قانونی فعال
 (1) مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد، در آیین دادرسی اداری، فردی که اهلیت قانونی فعال محدود شده به شرح ذیل بند 2 ماده 8 قانون مدنی، فاقد اهلیت قانونی فعال تلقی می شود.

 (2) شخص دارای اهلیت قانونی فعال محدود که به سن بلوغ رسیده باشد از نظر دادرسی اداری دارای اهلیت قانونی تلقی می شود که به تشخیص دادگاه:
 1) محدودیت اهلیت قانونی موجب می شود. مربوط به امور اداری نیست.
 2) ممکن است منافع شخص دارای اهلیت قانونی فعال محدود با منافع قیم شخص در تضاد باشد، یا
 3) دیدگاه مخالف، حق شخص دارای اهلیت قانونی فعال محدود یا شرکت کننده دیگری در دادرسی را به خطر اندازد، یا منافع عمومی را به خطر می اندازد.

 (3) در صورتی که صغیر حداقل 15 سال سن داشته باشد در صورتی که به تشخیص دادگاه معنای اقدامات دادرسی خود را بفهمد و به او آسیبی نرساند، دارای اهلیت قانونی فعال برای اهداف دادرسی دادگاه اداری است. یا علایق او یا منافع خویشاوندان نزدیک او.

 (4) از نظر رویه دادگاه اداری، دادگاه به دستور و بر اساس درخواست مربوطه یکی از شرکت کنندگان در دادرسی یا به خواست خود دادگاه، عدم توانایی فعال حقوقی یک شخص بالغ را تشخیص می دهد. شکایت از این دستور می تواند در دادگاه مدار ثبت شود و حکم صادر شده توسط دادگاه مدار در رابطه با تجدید نظر می تواند در دیوان عالی کشور تجدید نظر شود. دستور فقط در موردی معتبر است که در آن صادر شده است. از نظر آیین دادرسی اداری، فردی که اهلیت قانونی فعال محدود است، دارای اهلیت قانونی فعال در رابطه با احراز این اهلیت و تجدیدنظرخواهی از حکمی است که عدم وجود آن اهلیت را احراز می‌کند.

 (5) در صورتی که شخص بالغی به عنوان قیم تعیین نشده باشد، دادگاه قبل از صدور حکم مندرج در بند (4) این بند، بررسی کارشناسی را ترتیب می دهد. کارشناس باید شخصاً قبل از طرح نظر شخص را معاینه یا مصاحبه کند. شخصی که در مورد وی دستور ارزیابی کارشناسی داده شده است موظف است در قرار ملاقات با کارشناس شرکت کند. در صورتی که شخصی که دستور ارزیابی کارشناسی در مورد او صادر شده است، بدون دلیل موجه در چنین قراری شرکت نکند، دادگاه می تواند با شنیدن نظر کارشناس، حضور شخص مربوطه را اجبار کند یا دستور مندرج در بند 4 را صادر کند. این بخش بدون معاینه یا مصاحبه با فرد مورد نظر.

 (6) در صورتی که محکمه تشخیص دهد که شخص بالغی که قیم ندارد، اهلیت قانونی ندارد یا نیاز به تعیین قیم برای شخص بدون توجه به موضوع اداری باشد، محکمه مراتب را بدون تأخیر به اداره امور اداری اعلام می‌دارد. دهیاری یا شهری که شرکت کننده در دادرسی محل سکونت خود را دارد.

§ 26.  مشارکت افراد دارای ظرفیت قانونی فعال محدود در دادرسی
 (1) اگر شخصی فاقد اهلیت قانونی فعال باشد، دادگاه به آن شخص اجازه شرکت در دادرسی را نمی دهد. دادگاه از استماع هر گونه اظهارات شخص خودداری می کند مگر اینکه نماینده قانونی شخص اظهارنامه را در مهلت تعیین شده توسط دادگاه تأیید کند. فقدان اهلیت قانونی فعال مانع از امتناع دادگاه از استماع اظهارنامه به هر دلیل دیگری که در قانون پیش بینی شده است نیست.

 (2) محکمه می تواند برای شخص مندرج در جزء (2) ماده (25) این قانون نماینده تعیین کند. در صورتی که شرکت کننده در دادرسی که اهلیت قانونی فعال در دادرسی اداری را نداشته باشد، نماینده قانونی یا نماینده تام الاختیار نداشته باشد، دادگاه برای آن شخص نماینده تعیین می کند یا رسیدگی به موضوع را تا تعیین قیم موکول می کند.

 (3) این واقعیت که یک شرکت کننده در دادرسی که دارای ظرفیت قانونی فعال محدود است دارای اهلیت قانونی فعال برای اهداف دادرسی اداری است، حق نماینده قانونی برای شرکت در دادرسی را منع یا لطمه ای وارد نمی کند. عمل رویه‌ای که توسط نماینده انجام می‌شود، یک عمل رویه‌ای تلقی می‌شود که توسط شرکت‌کننده انجام می‌شود، مگر در مواردی که این امر خلاف عمل رویه‌ای انجام شده توسط شرکت‌کننده یا منافع او باشد.

 (4) در مورد مقرر در بند (3) این بند، اسناد دادرسی که برای شرکت کننده در دادرسی که دارای اهلیت قانونی محدود است نیز به نماینده قانونی او ابلاغ می شود و دادگاه به او ضمانت می کند. حق شنیده شدن در تمام موضوعات مهم برای تصمیم گیری موضوع.

 (5) در صورتی که طبق ارزیابی محکمه، سطح رشد فردی شرکت کننده و وضعیت سلامت شرکت کننده اجازه این امر را بدهد، دادگاه می تواند به یک شرکت کننده در دادرسی رسیدگی کند که فردی با ظرفیت قانونی فعال محدود و حداقل 12 سال سن داشته باشد.

§ 27.  حقوق شرکت کنندگان در دادرسی
 (1) شرکت کننده در دادرسی علاوه بر سایر حقوق مقرر در این قانون، حق دارد:
 1) پرونده دادگاه را بررسی کند و رونوشتی از پرونده دادگاه را بدست آورد.
 2) شرکت در جلسات دادگاه؛
 3) ترکیب هیئت رسیدگی کننده به موضوع را بداند.
 4) طرح دادخواست اعتراض و درخواست.
 5) در مورد هر موضوعی که در جریان رسیدگی به موضوع پیش آمده توضیحات و دلایل را به دادگاه ارائه کند.
 6) ارائه شواهد و شرکت در بررسی شواهد.
 7) به درخواست ها و استدلال سایر شرکت کنندگان در دادرسی اعتراض کنید.
 8) طرح سؤال از سایر شرکت کنندگان در دادرسی، شهود و کارشناسان.
 9) هنگامی که تصمیم به عنوان سند تنظیم شده است، یک کپی مصدق از تصمیم دادگاه دریافت کنید.

 (2) علاوه بر سایر حقوق مقرر در این قانون، متقاضی همچنین حق دارد:
 1) عمل و میزان ادعای مطرح شده در عمل را اصلاح کند.
 2) عمل را متوقف کنید.

 (3) علاوه بر سایر حقوق مقرر در این قانون، خوانده نیز حق دارد به عمل خود بپذیرد.

§ 28.  وظایف شرکت کنندگان در دادرسی
 (1) شرکت کنندگان در دادرسی باید از حقوق رویه ای خود با حسن نیت استفاده کنند.

 (2) دادگاه به هیچ یک از شرکت کنندگان در دادرسی یا نماینده یا مشاور هیچ یک از شرکت کنندگان در دادرسی اجازه سوء استفاده از حقوق خود، به تاخیر انداختن رسیدگی یا گمراه کردن دادگاه را نمی دهد. دادگاه می تواند هر شرکت کننده در دادرسی را که با نیت سوء در انجام دادرسی به شیوه ای عادلانه و سریع و با کمترین هزینه ممکن مداخله کند و همچنین هر شرکت کننده در دادرسی، نماینده یا مشاوری که کتبا اظهارات خود را به شیوه ای نامناسب ابراز کرده یا نسبت به دادگاه یا شرکت کننده دیگری در دادرسی بی احترامی کرده است.
[RT I، 28.11.2017 - لازم الاجرا شدن 01.01.2018]

 (3) یک شرکت کننده در دادرسی باید بدون تأخیر دادگاه و سایر شرکت کنندگان را از هرگونه تغییر، از جمله تغییر موقت، در آدرس خود یا در مشخصات وسایل مخابراتی خود در جریان رسیدگی در دادگاه مطلع کند.
[RT I، 29.06.2012، 3 - لازم الاجرا شدن 01.01.2013]

 (4) شرکت کننده در دادرسی موظف است نظرات و شواهد مورد درخواست محکمه را در موعد مقرر و به شکلی که محکمه تعیین می کند ارائه کند.

 (5) شرکت کننده در دادرسی یا نماینده قانونی او موظف است در صورت اقتضای دادگاه شخصاً در جلسه دادگاه یا هر عمل آیینی دیگری شرکت کند.


مشخصات این پایان نامه:
عنوان پایان نامه: آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
موارد قابل استفاده از این پایان نامه: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پایان نامه استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری– ابزار - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 26 صفحه پروپوزال / 139 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پایان نامه به همراه فایل کامل پروپوزال می باشد. بعد از پرداخت پروپوزال و پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 77