1
مقررات اساسی  
فصل 1
رویه دادگاه اداری  
§ 1.  آیین دادرسی در دادگاه های اداری و مجموعه قوانین حاکم بر آن رویه
 (1) رویه دادگاه اداری، رویه رسیدگی به امور اداری است. یک امر اداری یک پرونده قضایی است که توسط دادگاه های اداری رسیدگی می شود.

 (2) این قانون صلاحیت دادگاه‌های اداری و روش‌های مراجعه به دادگاه‌های اداری و تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها را تا جایی که در سایر قوانین پارلمان در معاهدات بین‌المللی قابل اجرا مستقیماً تنظیم نشده باشد، تعیین می‌کند. و طبق قوانین اتحادیه اروپا.

 (3) در موارد مقرر در این قانون، رسیدگی در محاکم اداری بدون لطمه به قواعد مخصوص آیین دادرسی در محاکم اداری تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.

 (4) هر گونه اعمال رویه دادگاه اداری مطابق با قانون لازم الاجرا در زمان اجرای آن اعمال انجام می شود.

§ 2.  هدف و اصول کلی آیین دادرسی در دادگاه های اداری
 (1) هدف اولیه آیین دادرسی در محاکم اداری حمایت از حقوق افراد در برابر اقدامات غیرقانونی است که در جریان اعمال قدرت اجرایی انجام می شود.

 (2) یک موضوع اداری (از این پس، همچنین «موضوع») باید منصفانه، منصفانه، در مدت زمان معقول و با کمترین هزینه ممکن رسیدگی شود.

 (3) دادگاه فقط می تواند در مورد موضوع در حدی که در عمل یا سایر اعلامیه های مقرر در قانون خواسته شده تصمیم گیری کند. تسلیم این گونه اظهارنامه ها در اختیار شرکت کنندگان در دادرسی است.

 (4) دادگاه باید به حرکت خود اطمینان حاصل کند که حقایق مادی برای تصمیم گیری در مورد موضوع، در صورت لزوم با جمع آوری دلایل یا با تحمیل الزام به ارائه دلیل بر شرکت کنندگان در دادرسی، اطمینان حاصل کند. دادگاه اظهارات شرکت کنندگان در دادرسی را با توجه به قصد واقعی شرکت کننده ای که اظهارنامه کرده است تفسیر می کند و با آنها برخورد می کند.

 (5) در هر مرحله از دادرسی، دادگاه توضیح کافی برای شرکت کنندگان در دادرسی ارائه می دهد تا تضمین کند که هیچ اظهارنامه یا مدرکی که برای حمایت از منافع یک شرکت کننده لازم است ناشناخته باقی نمی ماند، به دلیل عدم تجربه شرکت کننده در امور حقوقی و هرگونه نقص فرمی که مانع از شنیدن یک اعلامیه شود، درمان می شوند.

 (6) در رابطه با هر موضوعی که برای تصمیم گیری در مورد موضوع مهم است، دادگاه ها باید به شرکت کنندگان در دادرسی فرصت مؤثر و برابر برای ارائه نظرات خود و دلایل آن دیدگاه ها و اعتراض به نظرات سایر شرکت کنندگان یا حمایت از آن تضمین کنند. .

 (7) رسیدگی در محاکم اداری علنی است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

فصل 2
دادگاه ها  
§ 3.  دادگاه ها برای تصمیم گیری در مورد مسائل اداری
 رسیدگی به امور اداری در مرحله اول توسط دادگاه های اداری، در مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های مداری و در مرحله نهایی توسط دیوان عالی کشور صورت می گیرد. دیوان عالی کشور همچنین در مورد دادخواست های رسیدگی به پرونده و سایر اظهارات مقرر در قانون تصمیم می گیرد.

§ 4.  شایستگی
 (1) محاکم اداری صالح به تصمیم گیری در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی عمومی هستند مگر اینکه قانون روش دیگری برای حل این اختلافات پیش بینی کرده باشد.

 (2) محاکم اداری ممکن است به موجب قانون مجلس وظایف دیگری را نیز تعیین کنند.

 (3) دعوا علیه اقدامات مقامات خارجی، یک سازمان بین المللی یا نهادی از چنین سازمانی را نمی توان در دادگاه های استونی اقامه کرد.

 (4) مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به یک امر اداری باید به طور مستقل و قاطعانه تمام حقایق را که برای حل این موضوع مهم است، بررسی کند.

§ 5.  اختیارات دادگاه های اداری
 (1) دادگاه می تواند در هنگام اقامه دعوی در قسمت اجرایی حکم:
 1) عمل اداری را به طور جزئی یا کامل ابطال کند.
 2) دستور به انجام عمل اداری یا اقدام اداری.
 3) منع انجام عمل اداری یا اقدام اداری.
 4) جبران خسارت ناشی از روابط حقوقی عمومی.
 5) صدور اجرائیه مبنی بر رفع عواقب عمل اداری یا اقدام اداری.
 6) باطل بودن عمل اداری یا غیر قانونی بودن عمل یا اقدام اداری یا احراز واقعیتی که در روابط حقوقی عمومی اهمیت مادی دارد.

 (2) در صورتی که قانون اداری حاوی یک اعلامیه حقوق خصوصی از سوی خوانده باشد یا مبنای آن باشد، دادگاه می‌تواند در صورت صدور حکم بطلان این عمل اداری، در قسمت اجرایی آن نیز تشخیص دهد. حکم آن، بطلان معامله ای است که هدف اعلام قصد انجام آن بوده است.

 (3) در اعمال اختیارات مندرج در بندهای 1-5 از بند 1 این بند، دادگاه باید به مقررات قانون مسئولیت دولت توجه داشته باشد.

 (4) دادگاه می تواند اختیارات مندرج در بند 1 این بند را به صورت تجمعی یا جداگانه اعمال کند.

§ 6.  قانون اداری و اقدام اداری
 (1) از نظر رویه دادگاه اداری، موارد زیر به عنوان اعمال اداری تلقی می شود: اعمال اداری به شرح ماده 51 قانون آیین دادرسی اداری، قراردادهای تنظیمی به شرح مندرج در ماده 95 قانون آیین دادرسی اداری و همچنین هر مقررات داخلی یک مقام اداری که یک مورد فردی را حل و فصل می کند.

 (2) از نظر رویه دادگاه اداری، اقدامات زیر به عنوان اقدامات یک مقام اداری تلقی می شود: اقدامات انجام شده در جریان دادرسی اداری و همچنین کوتاهی و تأخیر مقام در روابط حقوق عمومی.

§ 7.  صلاحیت قضایی
 (1) دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت رسیدگی به مقر یا محل خدمت خوانده را دارد. در صورتی که موضوع دعوا شامل اعمال شعبه یا مقام منطقه ای خوانده یا ضرر ناشی از این اعمال یا عواقب آن باشد، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت شعبه منطقه ای را دارد. یا محل خدمت مقام رسمی.

 (2) هنگامی که چندین دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک موضوع اداری را دارند، دعوا می تواند در دادگاهی که متقاضی انتخاب کرده است اقامه شود.

§ 8.  صلاحیت قضایی فوق العاده
 (1) در صورتی که موضوع ایراد هم به یک قانون اداری بدوی و هم به قانون اداری قطعی مبنی بر بدوی مربوط باشد، دعوا باید در دادگاهی که صلاحیت دارد نسبت به عمل قطعی اداری مطرح شود.

 (2) اگر موضوع مربوط به اعتراض به عمل اداری یکی از خوانده‌ها و اقدامات اداری خوانده دیگر در رابطه با عمل اداری خوانده اول، از جمله نظر، تأیید یا اقدام اجرائی خوانده دیگر باشد، دعوا باید در دادگاه مطرح شود. دادگاهی که در رابطه با قانون اداری صلاحیت دارد.

 (3) در موردی که اقدام در مورد یک عمل یا اقدام اداری و در عین حال تصمیمی که در مورد اعتراض به عمل یا اقدام یا هر دستور دیگری که در دادرسی قبل از اقدام در در این صورت، این دعوا باید در دادگاهی که صلاحیت دارد در رابطه با اقدام یا اقدام اداری اولیه مطرح شود.

 (4) در مورد دعوای خدمت، دعوا باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به محل خدمت را دارد اقامه شود.

 (5) شخص محروم از آزادی باید دعوای خود را در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به بازداشت وی را دارد مطرح کند.

 (6) دعوی که هیأت مالیاتی و گمرکی یا هیأت بیمه اجتماعی را خوانده است در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به محل اقامت یا مقر متقاضی را دارد اقامه می شود.
[RT I، 28.11.2017، 1 - لازم الاجرا شدن 01.01.2018]

§ 9.  اثر قطعی صلاحیت قضایی پذیرفته شده
 (1) صرف نظر از مقررات بندهای 7 و 8 این قانون، دادگاه در صلاحیت رسیدگی به امور اداری است، همچنین در صورتی که شرکت کنندگان در صلاحیت دادگاه در مهلت مقرر برای پاسخگویی به دعوا اعتراضی به صلاحیت دادگاه نداشته باشند.

 (2) مگر اینکه یکی از طرفین دعوی یا شخص ثالثی که به دادرسی ملحق شده است از حکم انتقال دادرسی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد درخواست تجدید نظر کند، دادگاه بالاتر بررسی نمی کند که آیا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته است یا خیر، به خواست خود، رسیدگی را به دادگاه دیگری منتقل کند.

 (3) تغییر اوضاع و احوال موضوع پس از طرح دعوا، تأثیری در صلاحیت موضوع ندارد.

 (4) اگر دعوی قبل از قبول دادگاه اصلاح شود و در نسخه اصلاح شده آن دعوی در صلاحیت دادگاه دیگری باشد، دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده است حکم به انتقال موضوع به دادگاهی می دهد که صلاحیت دارد.

 (5) وضعیت صلاحیت یک موضوع را نمی توان با توافق بین شرکت کنندگان در دادرسی تغییر داد.

§ 10.  تأیید و حل و فصل صلاحیت
 (1) چنانچه محکمه پس از اقامه دعوی احراز نماید که امر اداری در صلاحیت محکمه نیست، حکم به انتقال امر به محکمه ای که صلاحیت دارد صادر می نماید. اگر موضوع می تواند در صلاحیت دادگاه های متعدد باشد، دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده است، موضوع را به چندین دادگاه که توسط متقاضی انتخاب می شود، منتقل می کند. درخواست تجدیدنظر موقت در این مورد ممکن است در دادگاه مدار ثبت شود. حکمی که به موجب آن دادگاه محل در مورد تجدید نظر تصمیم می گیرد قابل تجدید نظر نیست.

 (2) دادگاه پس از قطعی شدن حکم مربوطه، رسیدگی را منتقل می کند. دادگاهی که دادرسی را منتقل می کند، می تواند اقدامات دادرسی فوری انجام دهد، به ویژه، ممکن است در مورد معافیت موقت دستور دهد.

 (3) در صورتی که رسیدگی توسط یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل شده باشد، دادگاهی که رسیدگی به آن منتقل شده است باید در مورد موضوع تصمیم گیری کند. دادگاه ها نمی توانند به اختلافات قضایی رسیدگی کنند.

 (4) مطابق تقاضای یک شرکت کننده در دادرسی یا دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده است، صلاحیت توسط رئیس شعبه حقوق اداری ستره محکمه در موارد زیر حل می شود:
 1) دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد.
 2) مشخص نیست که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.
 3) در یک موضوع چندین دادگاه حکم به عدم صلاحیت آنها داده اند یا
 4) در یک موضوع چندین دادگاه یک بدو حکم به صلاحیت آنها داده اند.

§ 11.  ترکیب دادگاه
 (1) در یک دادگاه اداری، یک امر اداری توسط یک قاضی منفرد تصمیم گیری می شود. رئیس دادگاه می‌تواند موضوعی را تعیین کند که با هیئتی متشکل از سه قاضی تصمیم‌گیری شود:
 1) در صورتی که موضوع بسیار پیچیده باشد.
 2) اگر در موضوع اصل موضوع مطرح باشد.
 3) در سایر موارد که این امر به نفع اجرای عدالت باشد.

 (2) امری که در محکمه اداری به هیأتی مرکب از سه قاضی محول شده است را نمی توان به یک قاضی محول کرد، مگر در موردی که برای رفع مجدد به محکمه اداری اعاده شده باشد یا در در صورتی که دعوی یا مطالباتی از موضوع منفک شده باشد و یا در قسمتی از موضوع رسیدگی ختم شود. اعمال و دستورات رویه ای در رابطه با گشایش دعوا و اعمال تشریفاتی بدوی در رابطه با دعوی و نیز دستوراتی که دادگاه در خارج از جلسه دادگاه صادر می کند، به استثنای دستوراتی که به موجب آن دادگاه از پذیرش دلیل خودداری می کند. ممکن است توسط هر یک از اعضای هیأت سه نفره که به تنهایی اقدام می کند، ساخته شود.

 (3) در دادگاه مدار، یک موضوع اداری توسط هیئت سه نفره تصمیم گیری می شود.

 (4) در ستره محکمه، یک موضوع اداری توسط اتاق حقوق اداری به صورت هیأتی مرکب از حداقل سه عضو، توسط کمیته ویژه یا توسط دیوان عالی کشور به صورت بانکی رسیدگی می شود .

 (5) در صورتی که در جریان رسیدگی، در هیأت رسیدگی کننده تغییری حاصل شود، رسیدگی از ابتدا شروع می شود. هیأت جدید ملزم به تکرار اقدامات رویه ای انجام شده توسط هیئت قبلی نیست، مگر اینکه درخواست مربوطه توسط یک شخص یا شخص ثالث در موضوع ارائه شده باشد.

 (6) پس از صدور تصمیم در مورد یک موضوع، هرگونه درخواستی که به دادگاهی که در مورد موضوع تصمیم گیری کرده است، نیازی به رسیدگی به هیأتی که تصمیم گرفته است، نیست.

 (7) بخش های 21 تا 22 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محرمانه بودن مذاکرات، رأی گیری در هیئت های دانشگاهی و نظرات مخالف قضات اعمال می شود.

§ 12.  مأمور دادگاه
 (1) دستوری که موضوعی را برای تصمیم گیری آماده می کند یا هر دستور دیگری که به موجب آن محکمه در مورد موضوعی دستور می دهد و قانون امکان تجدید نظر در مورد آن را پیش بینی نکرده است، از جمله دستوری که دادگاه به موجب آن دعوی را می پذیرد. دستوری که به موجب آن دادگاه از ادامه دعوا یا درخواست دیگر امتناع می ورزد و دستوری که دادگاه به موجب آن مهلت تعیین می کند یا تمدید می کند، ممکن است توسط یکی از مقامات دادگاهی نیز صادر شود که دارای اختیارات مربوطه بر اساس مقررات دادرسی دادگاه است. .

 (2) در تنظیم یا تنظیم تصمیم، دادگاه ممکن است توسط یک مقام دادگاه کمک شود.

§ 13.  استنکاف
 (1) استعفای قاضی تابع مواد 23 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 (2) علاوه بر حکم جزء 1 این بند، قاضی نمی تواند در رسیدگی به یک امر اداری شرکت کند و باید از خود استعفا دهد، در صورتی که در رسیدگی اداری که منجر به اختلاف شده است شرکت کرده باشد. قرار است در این پرونده مورد قضاوت قرار گیرد.

§ 14.  کمک بین دادگاه ها
 (1) سایر محاکم باید به دادگاه رسیدگی کننده به امور اداری مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی کمک کنند. دادگاهی که به یک موضوع اداری رسیدگی می کند نیز می تواند از دادگاه شهرستان کمک بگیرد.

 (2) در صورتی که نیاز به اقامه دلیل در خارج از حوزه قضایی محکمه رسیدگی کننده به موضوع باشد، دادگاه رسیدگی کننده می تواند طبق قواعد مندرج در ماده 239 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادر کند. دستور دهد که طبق یک درخواست نامه، یک عمل رویه ای در دادگاه شهرستان یا دادگاه اداری که در صلاحیت آن امکان اخذ مدارک وجود دارد، انجام شود. درخواست دادگاه طبق مقررات ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

 (3) در دادرسی دادگاه اداری، مدارکی که در یک کشور خارجی مطابق با قوانین آن ایالت به دست آمده قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه اقدامات رویه ای انجام شده به منظور اخذ آن شواهد با اصول مهم رویه دادگاه اداری استونی مغایرت داشته باشد.

 (4) نامه های درخواستی ارسال شده توسط دادگاه اداری استونی به مقامات حقوقی یک کشور خارجی و نامه های درخواست از مقامات حقوقی یک کشور خارجی به دادگاه اداری استونی باید مطابق با مفاد این قانون ارسال و انجام شود. و معاهدات خارجی مربوطه. دادگاه همچنین می تواند از طریق یک نمایندگی خارجی به نمایندگی از جمهوری استونی در یک کشور خارجی مدرک بگیرد، مشروط بر اینکه این امر طبق قانون کشور خارجی منتفی نباشد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
موارد قابل استفاده از این پروپوزال: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پروپوزال استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری– ابزار - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه : 26 صفحه پروپوزال / 139 صفحه پایان نامه

هدیه ویژه : این پروپوزال به همراه فایل کامل پایان نامه می باشد. بعد از خرید پروپوزال پایان نامه را دریافت می کنید.


کد فایل : 77