2 بررسی اثربخشي آموزش پذيرش/ تعهد بر خوپنداره ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری ریاضی

3 مقایسه میزان اثر بخشی آموزش فراشناخت و آموزش توجه بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانایی های یادگیری ریاضی