هدف از انجام تحقیق های کیفی

هدفی که با رویکردهای کمی چندان قابل وصول نیست.

به اعتقاد پژوهشگران کیفی، واژه «آزمودنیها» باید به «مشارکت کنندگان» تبدیل شوند و افراد نه برای تأیید دانش قیاسی خود بلکه برای مطالعه و فهم نقش آنها در بستر خاص خود فهم کرد .

در پژوهش های از نوع کیفی، در صورت استفاده از روش مصاحبه، تعیین نوع سؤال های مصاحبه با توجه به متغیرهای پژوهش، آن هم قبل از انجام مصاحبه و توجه به شیوه های کدگذاری (اعم از کد گذاری از نوع باز یا واقعی، کدگذاری محوری، نظری و کد گذاری انتخابی) بنا به اقتضاء، ضرورت دارد.

در صورت امکان ضبط مصاحبه ها میتواند در فرصت مناسب امکان تحلیل آن را برای پژوهشگر فراهم نماید .

تنظیم و تحلیل داده های کیفی مستلزم سه فعالیت است:

الف) تلخیص داده ها

ب) عرضه داده ها

ج) نتیجه گیری و تأیید

طی دهه های اخیر توجه به رویکردهای مختلف از جمله پژوهش کیفی به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

اصولأ، لزوم توجه به این گونه تحقیقات را که مطالعه انسانی در متن جامعه و نگاه همزمان به انسان، محیط و همه متغیرهای تأثیرگذار ہر آن را مورد تأکید قرار می دهد، خاطر نشان ساخته است.

پژوهش کیفی در جست و جوی پدیده ها یا حوزه های پیچیده است که رویکرد مطالعه به شیوه کمی چندان مؤثر نیست.