آنومی اجتماعی

تعریف مفهومی: از نظر مرتن آنومی به فشاری گفته می شود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند بر رفتار افراد وارد می شود ( منبع: ...).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از آنومی اجتماعی نمره ای است که فرد از پرسشنامه محقق ساخته کسب خواهد کرد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان شهرستان همدان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 16 صفحه
شماره: T77



قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: