طرحواره ناسازگار اولیه تعریف مفهومی: طرحواره ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ، اﻟﮕﻮ ﻫﺎ ﻳﺎ درون ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ی ﻋﻤﻴـﻖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗـﺪاوم ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﺧـﻮد و ﺑـﺎدﻳﮕــﺮان ﻣﺮﺑــﻮط ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑــﻪ ﺷــﺪت ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪﻧــﺪ ( ﻳﺎﻧﮓ،1990؛ ترجمه صاحبی و حمیدپور، 1384) تعریف عملیاتی: منظور از طرحواره نا سازگار اولیه نمره ای است که فرد از فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانـگ (FS-QS) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: رابطه طرحواره های ناسازگارانه و سبک های مقابله ای والدین با مشکلات روان شناختی کودکان: نقش واسطه ای تاب آوری
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
شماره: T59قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: