2. نقش واسطه ای کیفیت زندگی در رابطه بین عملکرد جنسی و دلزدگی زناشویی در زنان متاهل.

3. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی (درون گرایی-برون گرایی) در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد سالم.

4. بررسی رابطه طرحواره های هیجانی وناگویی خلقی با مهارت های تنطیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال عملکرد جنسی