در حوزه روانشناسی عمومی یکی از مباحثی که مطرح می شود توجه کردن به روح و روان عمومی جامعه و نحوه حضور آنها در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

این روح کاری ,روانشناسی عمومی می‌باشد.

مردم در این حوزه می توانند مشکلات روانی خود را مطرح کرده و از راهنمایی عمومی برخوردار شوند که در نتیجه به حضور بهتر آنها در جامعه و دوری از آسیب های روانی کمک شایانی خواهد کرد.